Läkemedel

Tel. 076-79 72 216

Eventsjukvård Jämtland AB

Din vårdgivare på eventet

Preparathandbok baserad på RJH & Väbo. ambulansens behandlingsriktlinje uppdat. 2017 7 23

Godkänd av Dr. C Malmsten MAL EJAB

För mer info "tryck" på respektive preparat

Adrenalin 0,1 mg/ml


SUBSTANSNAMN: Adrenalin

BEREDNINGSFORM: Injektionsvätska

STYRKA: 0,1 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

•Beta-1-receptoreffekt:  Ökar hjärtfrekvens och retbarhet i myocardiet. Ökar myokardiets kontraktilitet.

•Beta-2-receptoreffekt: Dilaterar bronker.

•Alfa-receptoreffekt: Perifer vasokonstriktion, höjer blodtrycket.

INDIKATIONER: Hjärtstopp, Anafylaxi

ADMINISTRATIONSSÄTT: I första hand intravenös/intraosseös injektion.


DOSERING:

Hjärtstopp: 10 ml IV/IO, upprepat var 3:e minut.


Anafylaktisk reaktion:

Vid progress och/eller chock:

0,1 mg/ml, 1-3 ml IV. Dosen kan upprepas.

Dosen kan behöva ökas markant vid svår anafylaxi


KONTRAINDIKATIONER: Takykardi. Inga kontraindikationer vid hjärtstopp.

FÖRSIKTIGHET: Angina pektoris. Obehandlad hypertyreos

BIVERKNINGAR: Huvudvärk, Yrsel,Takykardi, Palpitationer, Blodtrycksstegring, Oro, Tremor, Blekhet, Kallsvett, Illamående, Kräkning

INTERAKTIONER:Vid samtidig behandling med ickeselektiva betablockerare finns risk för uttalad hypertension och bradykardi.

Tricykliska antidepressiva, kan orsaka en utdragen 2-3-faldig blodtrycksstegring.

ÖVERDOSERING: Blodtrycksstegring, Ventrikulära arytmier, Hjärtinsufficiens, Lungödem


Adrenalin 1 mg/ml


SUBSTANSNAMN: Adrenalin

BEREDNINGSFORM: Injektionsvätska

STYRKA: 1 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

•Beta-1-receptoreffekt:  Ökar hjärtfrekvens och retbarhet i myocardiet. Ökar myokardiets kontraktilitet.

•Beta-2-receptoreffekt: Dilaterar bronker.

•Alfa-receptoreffekt: Perifer vasokonstriktion, höjer blodtrycket.

INDIKATIONER: Anafylaxi, Epiglottit, Astma hos barn, Pseudokrupp hos barn

ADMINISTRATIONSSÄTT: Vid anafylaxi ges dosen intramuskulärt.

Vid epiglottit ges dosen i inhalation.

Vid astma och pseudokrupp hos barn som inhalation i första hand, intramuskulärt i andra hand.


DOSERING:

Anafylaktisk reaktion:

Vuxna: 0,3-0,5 ml i.m. 1mg/ml

Upprepas om effekten uteblir eller avtar.


Barn: Inhalation Adrenalin 1 mg/ml


Inhalationsdos per kg kroppsvikt

kg) / Adrenalin 1 mg/ml

  5kg   0,25ml

10kg   0,50ml

15kg   0,75ml

20kg   1,00ml

25kg   1,25ml

30kg     1,5ml

40kg     2,0ml

50kg     2,0ml

Späd med NaCl till 2 ml

Summan av inh. ska vara 2ml


KONTRAINDIKATIONER: Takykardi

Inga kontraindikationer vid hjärtstopp.

FÖRSIKTIGHET: Angina pektoris

Obehandlad hypertyreos

BIVERKNINGAR: Huvudvärk, Yrsel,Takykardi, Palpitationer, Blodtrycksstegring, Oro, Tremor, Blekhet, Kallsvett, Illamående, Kräkning.

INTERAKTIONER: Vid samtidig behandling med ickeselektiva betablockerare finns risk för uttalad hypertension och bradykardi.

Tricykliska antidepressiva, kan orsaka en utdragen 2-3-faldig blodtrycksstegring.

ÖVERDOSERING: Blodtrycksstegring, Ventrikulära arytmier, Hjärtinsufficiens, Lungödem.


Aerius – Desloratadin


LÄKEMEDEL:  Munsönderfallande tablett Aerius 2,5 mg eller 5 mg.  Desloratadin 

INDIKATIONER: Allergisk reaktion av lätt till måttlig grad. Urtikaria.  Vid svår allergisk reaktion/anafylaxi ges T. Aeriuis som tilläggsbehandling efter inj. Adrenalin mm.   

KONTRAINDIKATION: Överkänslighet mot desloratadin eller loratadin eller innehållande hjälpämnen. 


DOSERING:

Vuxna och ungdomar över 12 år:

T. Aerius 2,5 mg, 4 tabl. = 10 mg


Barn 6-12 år:

T. Aerius 2,5 mg 2 st = 5 mg.

             

Barn under 2-6 år:

T. Aerius  2,5 mg 1 st = 2,5 mg

       

BIVERKNINGAR: Låg biverkningsprofil vid engångsdoser: CNS-symptom och buksymptom kan förekomma. Överkänslighetsreaktioner. 

GRAVIDITET: Rekommenderas ej till gravida.   

TERAPEUTISK EFFEKT:  Minskar frisättning av histamin vid allergiska reaktioner


Alvedon


SUBSTANSNAMN: Paracetamol

BEREDNINGSFORM: Suppositorier/Tabl/Mixtur/Inf.

STYRKA:    Suppositorer 60-125-250-500 mg

Tabletter 500 mg

Mixtur 24 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT: Febernedsättand, Smärtstillande

INDIKATIONER: Hög feber hos barn

Tillägg till annan smärtbehandling hos barn


DOSERING:

10-15 mg/kg kroppsvikt 4 gånger per dygn.

Som startdos kan en enstaka högre dos ges

(2 g till vuxen) (20-25 mg/kg)


Dosering vuxna:

Tablett och infusionsvätska 1 g,

maximal dos normalt  4 g per dygn.

 

Dosering barn:

Tablett och supp 15–20 mg/kg.

 

Infusionsvätska 10 mg/ml:

7,5 mg/kg till barn < 10 kg,

15 mg/kg till barn >10 kg.


Rektalt

Styrka,  Kg,            Ålder,         Antal supp.

60 mg     5-10 kg  3 mån-1 år    1

125 mg 10-15 kg    1-3 år          1

250 mg 15-25 kg    3-7 år          1

250 mg 25-40 kg  7-12 år         1-2

500mg     +40 kg   +12 år         1-2


Oralt (tabl)                               

Styrka,  Kg,            Ålder,         Dos.

250 mg 15-25 kg    3-7 år            1

500 mg 25-40 kg  7-12 år        ½-1

500mg     >40 kg   >12 år         1-2


Oralt (mixtur)

Styrka,      Kg,   Ålder,        Dos

24 mg/ml    5 kg  3 mån. 2,5 ml

24 mg/ml  10 kg  1 år         5 ml

24 mg/ml  15 kg  3 år      7,5 ml

24 mg/ml  20 kg  5 år       10 ml

24 mg/ml  25 kg  7 år    12,5 ml

24 mg/ml  30 kg  9 år       15 ml


::::::::::::::::::::::::::::::::

BOLIUS DOSER!

Kan inte ges som inf.


Vuxna & barn över 12år

4 x 500mg = 2g


Barn

   Kg            Dos   Mixtur 24mg/ml

10-15kg    250mg      10ml

15-25kg    500mg      20ml

40-60kg    750mg

::::::::::::::::::::::::::::::::


KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot paracetamol

FÖRSIKTIGHET: Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol

BIVERKNINGAR: Allergisk reaktion (sällsynt)

INTERAKTIONER: Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård

 

Betapred


SUBSTANSNAMN: Betametason

BEREDNINGSFORM:Tab./Inj.

STYRKA: Tabletter à 0,5 mg. Inj. lösning 4 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT: Glucocorticoid, Inflammationshämmande

INDIKATIONER: Svår allergi, Anafylaktiska reaktioner, inkl. chock, Astma, Pseudokrupp

ADMINISTRATIONSSÄTT: Långsam intravenös injektion (1 ml/minut).


DOSERING:

4-8 mg, samma dos po och iv.


KONTRAINDIKATIONER: Inga vid ovanstående indikationer.

FÖRSIKTIGHET: Barn, en dos bromsar tillväxten 3 månader!

Magsår, Diabetes mellitus, Hypertoni, Hjärtinsufficiens

BIVERKNINGAR: Inga av klinisk betydelse vid behandling med enstaka doser förutom hos små barn, se ovan

INTERAKTIONER: Inga av klinisk betydelse.

ÖVERDOSERING: Även med massiva doser uppträder i allmänhet inga kliniska problem.

 

Bricanyl


SUBSTANSNAMN: Terbutalinsulfat

BEREDNINGSFORM: turbo inh.

STYRKA: 0,5 mg

TERAPEUTISK EFFEKT: Selektiv ß2-receptorstimulerare

Dilaterar bronker, Relaxerar uterus

INDIKATIONER: Bronkkonstriktion

ADMINISTRATIONSSÄTT: Turboinhaler

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot terbutalin.

FÖRSIKTIGHET: Svår hjärt-kärlsjukdom, Okontrollerad hypertyreos, Hypokalemi

BIVERKNINGAR: Huvudvärk, Takykardi, Tremor, kramp i händer och fötterRastlöshet, klåda, hudutslag,

INTERAKTIONER: Beta-blockerare kan helt eller delvis upphäva effekten av Bricanyl.


Citodon


Kommer snart upp äver härCombivent / Sapimol


SUBSTANSNAMN: Salbutamolsulfat+Ipratropiumbromidmonohydrat (Ventoline®+Atrovent®)

BEREDNINGSFORM: Inhalationsvätska

STYRKA: Endosbehållare 2,5ml innehåller motsvarande Ventoline 2,5mg+Atrovent 0,5 mg

TERAPEUTISK EFFEKT: Salbutamol är en selektiv ß2-receptorstimulerare

Dilaterar bronker, Ipratropiumbromidmonohydrat är ett antikolinergikum som relaxerar glatt muskulatur i bronker

INDIKATIONER: Akut obstruktiv lungsjukdom

ADMINISTRATIONSSÄTT: Inhalation via nebulisator.

Vid inhalation via nebulisatormask kan delar av dosen passera ut i omgivningen och ej komma patienten till del.


DOSERING:

Astma hos vuxen eller barn >12år:

1 endosbehållare à 2,5 ml


KONTRAINDIKATIONER:  Hypertrofisk obstruktiv cardiomyopathi, tachyarrytmi. Överkänslighet mot antikolinerga substanser.

FÖRSIKTIGHET: Svår hjärt-kärlsjukdom, Okontrollerad hypertyreos, Hypokalemi

BIVERKNINGAR: Huvudvärk, Takykardi, Tremor, kramp i händer och fötter, Hosta, Muntorrhet, Ackomodationsrubbningar

INTERAKTIONER: Beta-blockerare kan helt eller delvis upphäva effekten av Combivent.


Cordarone


SUBSTANSNAMN: Amiodaronhydroclorid

BEREDNINGSFORM: Injektionsvätska

STYRKA: 50 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT: Förlänger aktionspotentialens längd både i förmak och kammare vilket innebär att repolarisationstiden förlängs (klass III effekt).

Har dessutom även antiarrytmisk effekt av klass I,II och IV

en minskar.

Minskar både supraventrikulära och ventrikulära arrytmier.

INDIKATIONER: I samband med HLR

När ventrikelflimmer inte kan brytas med defibrillering

Vid mycket täta recidiv av kammarflimmer.

ADMINISTRATIONSSÄTT: i.v. injektion


DOSERING:

Vuxen HLR

Dos 1

300 mg som snabb i.v. injektion efter 3e deffen.

Spädes med Glucos 5% till 20 ml.

Dos 2

150 mg som snabb i.v. injektion efter 5e deffen.

Spädes med Glucos 5% till 10 ml.


OBS! Får ej blandas med NaCl pga risk för utfällning

I nödsituationer kan det ges outspätt om nålen spolas rikligt med NaCl efteråt, preparatet är dock mycket kärlretande.


KONTRAINDIKATIONER: Allergi mot Cordarone eller Jod

För övrigt inga kontraindikationer i samband med HLR enligt indikationer ovan

Vid övrig användning vg se FASS

BIVERKNINGAR: Få biverkningar i samband med akutbehandling. Vid långtidsbehandling ses mängder med biverkningar v.g se FASS

INTERAKTIONER: Inga av betydelse vid användning i HLR situationer.

ÖVERDOSERING: Risk för totalblock och bradycardi 


EMLA


SUBSTANSNAMN: Lidocain/Prilocain

BEREDNINGSFORM: Medicinskt plåster

STYRKA: 1 plåster innehåller: 25 mg Lidocain /25 mg Prilocain

TERAPEUTISK EFFEKT: Lokalanestetikum

INDIKATIONER: Ytanestesi inför kanylstick /provtagning

ADMINISTRATIONSSÄTT: Ett plåster appliceras på ett perifert kärl


DOSERING:

Vuxna samt barn 1-12 år: 1 eller flera plåster samtidigt applikationstid 1tim.


Barn 0-3 månader: 1 plåster, applikationstid max 1 tim


KONTRAINDIKATIONER: Prematura barn. Överkänslighet mot lokalanestetika. Känd methemoglobinemi

FÖRSIKTIGHET: Icke intakt hud

BIVERKNINGAR:  Lokal blekhet, rodnad, ödem på applikationsstället,Klåda, Allergisk reaktion, anafylaktisk chock, Methemoglobinemi

INTERAKTIONER: Samtidig behandling med sulfapreparat ökar risken för methemoglobinbildning

ÖVERDOSERING: Mycket osannolik vid normal användning. Symtom: Kramper, Andningsdepression, Arytmier, Blodtrycksfall


Flumazenil 0,1 mg/ml

(Enligt Vä.bo. prepp)

Preparatnamn: Flumazenil, Lanexat

Beredningsform:  Injektionsvätska Styrka 0,1 mg/ml

Terapeutisk effekt: Specifik antidot mot benzodiazepiner (bdz)

Indikationer: Reservering av misstänkt bdz-effekt vid svikt i vitala funktioner

Administrationssätt: Intravenöst


Dosering:

Vuxen: initialt 2 ml iv.

Vid otillräcklig effekt inom 60 sek kan ytterligare 1 ml ges till totalt 10 ml.


Barn: 0,005 mg/kg

(t ex: vikt 10 kg = 0,05 mg = 0,5 ml)


Kontraindikatione: Inga relevanta

Försiktighet: Patient med känd krampbenägenhet

Biverkningar:

• Oro/abstinenssymtom

• Kramper Interaktioner  Överdosering 


Glukos 300 mg/ml


SUBSTANSNAMN: Hyperton glukoslösning

BEREDNINGSFORM: Injektionsvätska

STYRKA: 300 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT: Kraftigt blodsockerhöjande

INDIKATIONER: Hypoglykemi (insulinkoma)

ADMINISTRATIONSSÄTT: Långsam intravenös injektion i väl kontrollerad venväg.


DOSERING:

Doseras individuellt utifrån patientens kliniska tillstånd och kroppsvikt,

1 ml/kg (vanligtvis räcker dock 30-50 ml).


KONTRAINDIKATIONER: Inga

BIVERKNINGAR: Tromboflebit vid injektion i tunna, perifera kärl. Vävnadsnekros vid extravasal injektion.

ÖVERDOSERING: Snabbt övergående hyperglykemi


Glucos 50 mg/ml (inkl 40 Na+20K)

       

INDIKATION: Hypoglykemisk patient som ej kan äta efter behandling av insulinkoma.  Hypoterm patient.                                     Misstänkt collumfraktur.

 

DOSERING:

Doseras individuellt, 100-1000 ml iv.   


BIVERKNINGAR: Tromboflebit vid injektion i tunna, perifera kärl.   

FÖRSIKTIGHET: Allvarlig hjärtsvikt (volymsbelastning).   

ÖVERDOSERING: Hyperglucemi, snabbt övergående.   

TERAPEUTISK EFFEKT: Intravenös infusion som är blodsockerstabiliserande.


Ipren 400mg


INDIKATION: 200 mg tabletter: Akuta smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk. Feber vid förkylningssjukdomar. Dysmenorré utan organisk orsak.

400 mg tabletter: Akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet. Feber vid förkylningssjukdomar. Dysmenorré utan organisk orsak. Artros, reumatoid artrit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Aktivt ulcus ventriculi et duodeni eller anamnes på återkommande gastrointestinalt sår/ blödning (två eller flera tydliga episoder av påvisad ulceration eller blödning).

Gravt nedsatt leverfunktion.

Svår hjärtsvikt. (NYHA-klass IV).

Svår njursjukdom (glomerulusfiltration under 30 ml/minut).

Tillstånd med ökad blödningsbenägenhet.

Gastrointestinal blödning eller perforation i samband med tidigare behandling med NSAID-preparat.

Tredje trimestern av graviditeten.

På grund av korsreaktion ska Ipren inte ges till patienter som fått symtom på astma, rinit eller urtikaria vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel av icke-steroid natur.

Ska inte användas omedelbart före eller efter hjärtkirurgi.


DOSERING

Akuta smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar:


Vuxna och ungdomar över 12 år: 200-400 mg givet som enkeldos eller 3-4 gånger per dygn, dock högst 1200 mg per dygn. Engångsdoser över 400 mg har ej visats ge en ytterligare analgetisk effekt.


Barn 6-12 år (över 20 kg): 200 mg 1-3 gånger per dygn.


Barn och ungdomar:

Kontakta läkare om behov av detta läkemedel föreligger i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.


Dysmenorré: 400 mg 1-3 gånger per dygn vid behov. Behandlingen påbörjas vid första tecken på menstruationsbesvär.


Ketanest 5mg/ml

 

SUBSTANSNAMN:  Esketamin

BEREDNINGSFORM:  Injektionsvätska

STYRKA:  5 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:  Analgetisk effekt inom 1-2 minuter vid intravenös injektion, som kvarstår  i 5-15 minuter.  Stimulerar cirkulation och andning, är bronkdilaterande.  Normalt påverkas inte på reflexerna i farynx/ larynx och muskeltonus förblir vanligen normal eller något ökad.  Salivproduktionen ökar Obs! Effekten av preparatet kan vara svårvärderad, patienten kan se opåverkad ut, bedöm i första hand effekten efter svaret på smärtstimuli.

INDIKATIONER: Svåra smärttillstånd vid trauma.

ADMINISTRATIONSSÄTT: I första hand intravenös injektion eller nasal tillförsel.  I undantagsfall intramuskulärt. Har även effekt vid oral tillförsel.


DOSERING:

För i.v. 5 mg/ml. Dosering i.v. 0,125 mg/kg. 


Vuxen rekommenderas en startdos på 5-10 mg (1-2 ml) iv.

Upprepad dosering efter kliniskt svar. 


Samtidig tillförsel av midazolam 5 mg/ml (0,25-0,5 ml i.v.)

rekommenderas för att minska risken för obehagliga drömmar/snedtändning.

 

För nasal tillförsel via MAD

Upprepade 0,5 ml doser till önskad effekt.


KONTRAINDIKATIONER:  Patienter hos vilka en höjning av blodtrycket utgör en allvarlig risk.  Eklampsi och

pre-eklampsi FÖRSIKTIGHET:  Hjärtinkompensation och obehandlad hypertoni.  Sjukdom i CNS med risk för intrakraniell tryckstegring.  Akut eller kronisk alkoholförgiftning. BIVERKNINGAR:  Toniska och kloniska rörelser Ökad sekretion i luftvägarna

INTERAKTIONER:  midazolam/opioider/lustgas förstärker effekten av ketamin


Kolsuspension (Carbomix)


INDIKATION:  Akuta förgiftningar   


DOSERING:


Vuxna:            150 ml (25 g)

 

Barn: > 15 kg,   70 ml (10 g) 


KONTRAINDIKATION: Medvetandepåverkan. Barn < 15 kg. Förgiftning med petroleumprodukter. tändvätska, lampolja mm.) 

BIVERKNINGAR: Förstoppning   

INTERAKTIONER: Inga av betydelse.

ÖVERDOSERING: Uppgift saknas.   

TERAPEUTISK EFFEKT: Absorberar läkemedel och andra kemiska substanser.


Acetylsalicylsyra Magnecyl/Bamyl brus 500 mg


INDIKATION: Centrala bröstsmärtor med misstanke på akut hjärtinfarkt – om patienten tål ASA.   


DOSERING:

1 tablett à 500 mg,

upplöses i ½ glas vatten, per oralt 


KONTRAINDIKATION: Allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi, astma eller urticaria) vid tidigare ASAintag.

Pågående Warfarin(Waran®)behandling.  Aktivt ulcus i magsäck eller tarm.  Känd blödarsjuka. 

BIVERKNINGAR: Magsmärtor, halsbränna. Illamående. Ökad blödningsbenägenhet. Allergiska reaktioner. 

FÖRSIKTIGHET: Lever- och njursjukdom.   

TERAPEUTISK EFFEKT: Hämmar trombocytaggregationen, Smärtstillande.   


Midazolam

(Enligt Vä.bo. prepp)

Indikation: Pågående generella kramper för förstahandsalternativ Akut oro och ångesttillstånd till vuxna

I kombination med opioider för att optimera den analgetiska effekten 

Kontraindikation: Inga kliniskt relevanta på ovan indikationer 

Försiktighet: Äldre patienter med nedsatt allmäntillstånd. Alkohol och många narkotiska preparat potentierar effekten. Känd myastenia gravis 

Biverkningar: Övergående andningspåverkan Blodtrycksfall vid överdosering eller hypovolemi

Kraftigt brännande smärta i näsan på vakna patienter Smakar illa 


Dosering:


Generella kramper:

Vuxen

Friska: inj. im.

2ml Midazolam 5 mg/ml i en stor muskelgrupp.


Multisjuka: inj. im.

1ml  Midazolam 5 mg/ml i en stor muskelgrupp.


Barn

Vid pågående kramper, inj, im.

    kg        mg        ml

  5kg      1mg  0,2 ml

10kg      2mg  0,4 ml

15kg      3mg  0,6 ml

20kg      4mg  0,8 ml

25kg      5mg  1,0 ml

30kg      6mg  1,2 ml

40kg      8mg  1,6 ml

50kg+  10mg  2,0 ml


Nasalt 0.2 mg/kg fördelat i båda näsborrarna.

Max 0.5ml per näsborre och dos.

Kan upprepas med halva dosen efter 5 minuter.

Om fortsatta kramper – övergå till intravenös/rektal administration med Diazepam.           


Akut oro och ångesttillstånd och potentiering av analgetika:

Midazolam 5 mg/ml 0.05 (-0.1) mg/kg fördelat i båda näsborrarna. 


Vuxen 50kg

1ml Midazolam 5 mg/ml


OBS högst 0,5 ml i taget vid Nasal adm.


Morfin


SUBSTANSNAMN: Morfin(hydroklorid)

BEREDNINGSFORM: Injektionsvätska

STYRKA: 1 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT: Kraftig analgetisk effekt inom 10 minuter, vid intravenös administrering, som varar 4 - 5 timmar.

Sänker myokardiets syrekonsumtion

Vasodilatation, minskar påfrestningen på lungorna vid lungödem genom perifer vasodilatation.

Lokalt antiinflammatorisk verkan.

Lätt ångestdämpande.

INDIKATIONER: Svår smärta, vid hjärtinfarkt, angina pektoris, brännskador, frakturer och andra svåra smärttillstånd.

Lungödem, på grund av hjärtsvikt.

ADMINISTRATIONSSÄTT: Långsam intravenös injektion.

I undantagsfall intramuskulärt.


DOSERING:

Doseras individuellt utifrån patientens kroppsvikt, ålder, smärtans svårighetsgrad och genes, samt patientens reaktion.


Vuxen: 2,5 ml intravenöst i upprepade doser till önskad effekt. Prehospitalt bör dosen ej överstiga 20 ml.


Barn: totaldos 0,1 mg/kg, uppdelas i små doser intravenöst eller intramuskulärt.


Totaldos

Morfin (1 mg/ml)

   Vikt      Dos.

    5kg   0,5 ml

  10kg   1,0 ml

  15kg   1,5 ml

  20kg   2,0 ml

  25kg   2,5 ml

  30kg   3,0 ml

  40kg   4,0 ml

  50kg   5,0 ml


KONTRAINDIKATIONER: Andningsdepression

Signifikant hypotension

Orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan.

FÖRSIKTIGHET: Misstänkt hypovolemi. Odiagnostiserade buksmärtor.,Bronkialastma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Skallskada med intrakraniell tryckstegring. Thoraxskador, Äldre patienter, Narkomani, Omedelbart förestående förlossning

BIVERKNINGAR: Andningsdepression, Sedering, Gallvägsspasm, Bradykardi, blodtrycksfall, framför vid hypovolemi, Bronkkonstriktion, Illamående, kräkningar, obstipation, Yrsel, Urinretention, Klåda.

INTERAKTIONER: Effekten förstärks vid samtidig administrering av lustgas, samt andra läkemedel med sederande effekt.

ÖVERDOSERING: Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation, hallucinos.

Uttalad andningsdepression, miotiska pupiller, muntorrhet, blek, fuktig hud

Behandling av överdosering: Naloxonhydroklorid


Naloxon


SUBSTANSNAMN: Naloxonhydroklorid

BEREDNINGSFORM: Injektionsvätska

STYRKA: 0,4 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT: Specifik antidot (antagonist) mot substanser med morfinliknande verkan (opioider).

Naloxonhydroklorid motverkar snabbt agonisters och partiella agonisters effekter, inklusive de analgetiska.

Effekten kommer vanligen inom 2 minuter efter intravenös injektion, efter intramuskulär eller subkutan injektion något senare.

Effektdurationen är beroende av dosen och administrationssättet.

INDIKATIONER: Överdosering, särskilt med andningsdepression, orsakad av samtliga analgetika av morfintyp (opioider).

ADMINISTRATIONSSÄTT: Långsam intravenös injektion. Nasalt

Kan administreras intramuskulärt eller subkutant, men effekten sätter då in långsammare.


DOSERING:

Opioidöverdos, känd eller misstänkt;

Vuxen: 1ml som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutant), om önskad förbättring av andningsfunktionen inteinträder omedelbart ges ytterligare 1-2 injektioner med 2-3 minuters mellanrum.


Vid önskemål om noggrannare dostitrering.

Späd 1 ml Naloxonhydroklorid med 9 ml NaCl.

Ge 1 ml av denna blandning (Naloxonhydroklorid  40 g/ml) iv i taget till dess önskad effekt uppnåtts.


Barn: 0,01 mg/kg som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutant).

Denna dos kan upprepas som hos vuxen.


”Missbrukare”: överväg en dos om 1 ml subkutant omedelbart före den intravenösa dosen ifall de

”rymmer” när de vaknar. Hos denna grupp kan det vara klokt att försiktigt titrera dosen med den späddalösningen


KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot Naloxonhydroklorid 

FÖRSIKTIGHET: Naloxonhydroklorid  är inte effektivt mot andningsdepression orsakad av andra medel än opioider.

Kan utlösa abstinenssymtom hos missbrukare av opioi   

BIVERKNINGAR: Illamående, kräkningar, svettningar, Lungödem,Takykardi, tremor

Återkommande andningsdepression på grund av att Naloxonhydroklorid  har kortare halveringstid än de flesta opioider.

INTERAKTIONER: Inga som hindrar behandling.


Natriumklorid 9 mg/ml


INDIKATION: Skallskada. Stroke. Hyperglykemi. 


DOSERING:

Vuxna: 1000 ml iv 


Barn: Se tabell under ”Ringer-Acetat” 


KONTRAINDIKATION: Hypernatremi. 

BIVERKNINGAR: Tromboflebit (sällsynt) 

FÖRSIKTIGHET: Hjärtinkompensation. Kan ge hyperkloremi vid nedsatt njurfunktion. 

ÖVERDOSERING: Ökad blödning, inkompensation, ödem. 

TERAPEUTISK EFFEKT:  För volymsubstitution samt korrigering av plasmanatrium vid behov. 


Nitroglycerin


SUBSTANSNAMN: Glyceryltrinitrat

BEREDNINGSFORM: Spraylösning

STYRKA: 0,4 mg/dos

TERAPEUTISK EFFEKT: Lågdos ger vendilatation och minskat venöst återflöde = minskad preload.

Högdos ger arteriell dilatation och reducerat kärlmotstånd = minskad afterload.

Snabb verkan (inom 1-2 min.) med effekt 20-30 minuter.

INDIKATIONER: Anfallskupering vid angina pektoris., Överväg vid lungödem

ADMINISTRATIONSSÄTT: Sprayas på munslemhinnan, helst under eller på tungan utan inandning.


DOSERING:

1 spraydos, kan upprepas 3 gånger beroende på det kliniska svaret.


Helst skall patienten sitta. Risk för ortostatisk reaktion.

Nämnda doser ligger inom lågdosområdet.

Behandling med 1-3 spraydoser kan upprepas efter 20-30 min


KONTRAINDIKATIONER: Akut cirkulationssvikt

Allvarlig hypotension (systoliskt blodtryck < 80 mmHg)

Medicinering mot erektil dysfunktion senaste dygnet, Kardiogen chock, Pulmonell hypertension, Perikardiell tamponad

FÖRSIKTIGHET: Hypotension (inkl. ortostatisk hypotension), Cerebrovaskulär sjukdom, Förhöjt intrakraniellt tryck, Akut hjärtinfarkt, Aortastenos, mitralisstenos, Annan hjärtmuskelsjukdom,Hypoxemi

BIVERKNINGAR: Huvudvärk, yrsel, Hypotension, Ökad hjärtfrekvens, Flush, Illamående, Svimning

INTERAKTIONER: Medel mot erektil dysfunktion – samtidig behandling kan leda till kraftigt blodtrycksfall, hjärtischemi och cerebral cirkulationsstörning.

   

Ondansetron 2 mg/ml


INDIKATION:  Behandling av illamående och kräkningar 

Ej sederande. Hämmar ffa. kräkreflex, kan vara olämpligt vid tonsillectomier (postop.) 


DOSERING:

Vuxna: Långsam intravenös injektion 2 mg/ml, 2 ml i.v.


Barn:  Ej till barn <2 år.  Långsam intravenös injektion 0,1mg/kg upp till 4 mg i.v

 

Ondansetron® 2 mg/ml (0,05-0,15 mg/kg)

   Vikt      Dos.     Max

  10kg   0,50 ml  0.75 ml

  15kg   0.75 ml  1,00 ml

  20kg   1,00 ml  1,50 ml

  25kg   1,25 ml  2,00 ml

  30kg   1,50 ml  2,25 ml

  40kg   2,00 ml  3,00 ml

  50kg   2,-4, ml  4,00 ml


OBS! Får inte ges till barn under 10 kg.

     

TERAPEUTISK EFFEKT:  Antiemetisk effekt. Ondansetron är en potent, selektiv 5-HT – receptor antagonist. Exakt verkningsmekanism ej känd.   

KONTRAINDIKATION: Överkänslighet mot Ondansetron® eller annan selektiv 5-HT receptorantagonist eller mot något hjälpämne.   Ej till barn <2 år 

BIVERKNINGAR: Huvudvärk, förstoppning, överkänslighet vid injektionsställe, flush och värmekänsla. 

FÖRSIKTIGHET: Tarmobstruktion. 

INTERAKTIONER: Inga av betydelse. 

ÖVERDOSERING:  Synstörning, kraftig förstoppning, hypotension. Ingen antidot finns. Symtomatisk behandling. 


Ringer-acetat


SUBSTANSNAMN: ”Hydreringslösning med elektrolyter”

BEREDNINGSFORM: Infusionsvätska

STYRKA: Fysiologiskt balanserad elektrolytlösning med en sammansättning som ungefär mot-svarar plasma och extracellulärvätska

TERAPEUTISK EFFEKT: Rehydrering av hypovolem patient

Ger en buffrande effekt i samband med att acetat metaboliseras

INDIKATIONER: Hypovolemi

ADMINISTRATIONSSÄTT: Intravenös infusion


DOSERING:

Doseras individuellt beroende på kliniskt tillstånd och ålder, 200-2000 ml.

Doseras försiktigt till patient med okontrollerad blödning och systoliskt blodtryck > 80 mmHg.


Vid tveksamhet om patienten är hypovolem eller har hjärtsvikt,

ge bolusdos på 200-300 ml och utvärdera svaret.


Dosering barn 


Vikt      10 ml/kg   20 ml/kg

5 kg        50 ml     100 ml

10 kg    100 ml     200 ml

15 kg    150 ml     300 ml

20 kg    200 ml     400 ml

25 kg    250 ml     500 ml

30 kg    300 ml     600 ml

40 kg    400 ml     800 ml

50 kg    500 ml   1000 ml


KONTRAINDIKATIONER: Inga

FÖRSIKTIGHET: Allvarlig hjärtsvikt, Ödem, Traumapatient med okontrollerad blödning, Skallskada


Tavegyl


SUBSTANSNAMN: klemastin

BEREDNINGSFORM: Tabletter, mixtur, inj vätska

STYRKA: Tabletter à 1 mg,  Inj vätska 1 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT: Antihistamin (H1-antagonist)

INDIKATIONER: Allergiska tillstånd.

ADMINISTRATIONSSÄTT: Tabletter och mixtur po.

Inj.vätska: Intravenös tillförsel


DOSERING:

Vuxna

Tab 1st, 1mg

Inj. 1-2 ml långsamt iv (2-3 min).


Barn

Tab 1st, 1mg

Inj. 0,05 mg/kg långsamt iv., alt. im.


   Kg             ml

  5kg    0,25 ml

10kg    0,50 ml

15kg    0,75 ml

20kg  11,25 ml

25kg    1,50 ml

30kg    2,00 ml

40kg    2,00 ml


KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet

FÖRSIKTIGHET: Prostahyperplasi, myastenia gravis, alkohol eller drogpåverkan

BIVERKNINGAR: Tröttthet, muntorrhet, excitation (barn)


Ventoline


SUBSTANSNAMN: Salbutamol

BEREDNINGSFORM: Inhalationsvätska

STYRKA: 2 mg/ml (endosbehållare 2,5 ml = 5 mg).

TERAPEUTISK EFFEKT: Selektiv ß2-receptorstimulerare

Dilaterar bronker

Effekt inom ett par minuter efter inhalation, max. efter 30-60 minuter och kvarstår som regel minst 4 timmar.

INDIKATIONER: Akut obstruktiv lungsjukdom

ADMINISTRATIONSSÄTT: Inhalation via nebulisator.


DOSERING:

Vuxen: Inhalation Ventoline® 2 mg/ml,

1-2 endosbehållare á 2,5 ml.


Barn: Inh. Ventoline 2mg/ml (0,15 mg/kg)

   Vikt      Dos.

    5kg   0,40 ml

  10kg   0,75 ml

  15kg   1,00 ml

  20kg   1,50 ml

  25kg   2,00 ml

  30kg   2,25 ml

  40kg   2,50 ml

  50kg   2,50 ml

Späd vb med NaCl upp till 2 ml


(Barn < 1 år svarar ofta dåligt på inhalationsbehandling).


KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot salbutamol.

FÖRSIKTIGHET: Svår hjärt-kärlsjukdom

Okontrollerad hypertyreos

Hypokalemi

BIVERKNINGAR: Takykardi, palpitationer

Tremor, yrsel

Huvudvärk

Bronkospasm

ÖVERDOSERING: Huvudvärk, illamående, kräkning

Irritabilitet, upprymdhet, somnolens

Motorisk oro, tremor, ev. kramper

Takykardi, palpitationer, arytmier

Blodtrycksstegring eller -fall

Hyperglykemi


Voltaren